Plain Toilet

$3,500

White Metal Toilet

$3,750

Sauna Toilet

$5,000

Black Wooden Toilet

$5,500

Standard Toilet

$4,500